Projekt „Wolontariat i opieka nad osobami starszymi ” współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego oraz ze środków w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023

w ramach Priorytetu P1- Projekt zakładający realizację działań aktywizujących na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia wśród 39 uczestników projektu w wieku 60+ zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego, monieckiego, bielskiego, hajnowskiego w województwie podlaskim dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną w okresie do końca 2023 r.

Oferta projektu:

  1. CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad osobami starszymi
  2. 60+ PEŁNA KULTURA
  3. 60+ EFEKTYWNY WYPOCZYNEK

Grupa docelowa:

Grupę docelową (GD) projektu stanowić będzie 39 osób (max. 32 kobiety i min. 7 mężczyzn), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu białostockiego, powiatu monieckiego oraz powiatów bielskiego i hajnowskiego, w województwie podlaskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja jest skierowana wyłącznie do mieszkańców powiatów: białostockiego, monieckiego, bielskiego oraz hajnowskiego, w województwie podlaskim – kobiet i mężczyzn 39 osób w wieku 60+ r.ż.

Kryteria formalne rekrutacji:

zamieszkiwanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatów: białostockiego, monieckiego, bielskiego lub hajnowskiego (wyłącznie na terenach Gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) (weryfikacja: oświadczenie);

wiek (weryfikacja: PESEL) – dotyczy wszystkich uczestników w wieku 60+

Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla poszczególnych grup:

  1. Wolontariusze tj. „60+ WŁASNOWOLNI”: dla osób chętnych+10 pkt. (dobrowolne oświadczenie o chęci bycia wolontariuszem oraz deklaracja udziału w szkoleniach dla wolontariuszy).
  2. Bezrobotni 60+: poszukujący pracy lub nieaktywni zawodowo 60+; preferowane są osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy +10 pkt. – weryfikacja oświadczenie lub zaświadczenie z PUP.
  3. Potrzebujący 60+, osoby o ograniczonej samodzielności 60+:
   a) osoby niepełnosprawne biologicznie, przewlekle chore lub z orzeczeniem o niepełnosprawności + 10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie);
  4. „60+ EFEKTYWNI KULTURALNI”
   a) osoby samotne +10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie);
   b) osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu monieckiego, hajnowskiego i bielskiego +10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie);

Okres realizacji:

od 2023-05-01 do 2023-12-31

Biuro projektu:

Spółdzielnia Socjalna „Active GO” w Białymstoku

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel.: 733 769 403