Horyzont zatrudnienia

Projekt „Horyzont zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca lutego 2023 roku.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy
 • Opieka nad Uczestnikami metodą mentoringu
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) powyżej 18 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja  będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona z największą intensywnością w I-III m-cu realizacji projektu, potrwa do X 2022 r.

Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

– spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji

– e-mailem na adres : horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

– dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy

– przesłanie dokumentów Rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru: IX 2021 r. – X 2022 r.

E-mail projektu: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoba pow. 18 r.ż. ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
 • osoba/rodzina doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby z wykształceniem do ISCED 3
 • kobiety
 • osoby zamieszkujący tereny wiejskie
 • osoby w wieku 18-30 lat

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2021 r. – 28.02.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu projektu – 20 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Partner:

Spółdzielnia Socjalna Active Go
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 985 775,94 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin:
Regulamin uczestnictwa