O NAS

Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku została utworzona aby m.in. dać szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub długotrwale bezrobotnych. Aktywność zawodowa nie tylko poprawia sytuację materialną, ale pozwola na powrót do aktywności społecznej. Osoby te mogą w ramach Spółdzielni pracować i jednocześnie podnosić kwalifikacje zdobywając nową wiedzę i umiejętności przydatne w pracy zawodowej. Głównym profilem działalności Spółdzielni  są usługi związane z organizacją i obsługą szkoleń, eventów, konferencji (w tym obsługi tłumaczeniowej) oraz imprez sportowych i kulturalnych. Spółdzielnia ma planie również realizację działań na rzecz pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Spółdzielnia została założona w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który ma na celu kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego. Realizowany jest przez partnerstwo organizacji pozarządowych w składzie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych – Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku została utworzona przez dwa podmioty prawne: Fundację Pro Anima oraz Stowarzyszenie Weternaów i Miłośników Piłki Nożnej „Oldboje Białystok”.

Oprócz zarządu Spółdzielnia zatrudnia 4 pracowników na umowy o pracę a także dysponuje potencjałem technicznym: Samochodem osobowym, 12 laptopami, Zestawem fotograficznym oraz oprogramowaniem Adobe Photoshop oraz zestawem do tłumaczeń symultanicznych. Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje zlecenia z zakresu organizacji kursów i szkoleń oraz z racji na doświadczenie zarządu i częste szkolenia wewnętrzne dysponuje przygotowaną kadrą do obsługi koncertów i festiwali.

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 19 czerwca 2023 roku dotyczące Świadczenia usług hotelarskich (noclegi i wyżywienie) dla uczestników 4 weekendowych Warsztatów Śpiewaczych.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I STATUTOWA

Główne kierunki działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnie Socjalną

82.30.Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

85.59.B

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85.59.A

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

 

Przedmiot nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Zgodnie z zatwierdzonym statutem Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku prowadzimy działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909)

Przedmiot odpłatnej działalności pożytku publicznego
Zgodnie ze statutem statutowa działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.) nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.2017 r. poz.2168) i jest prowadzona jako statutowa działalność nieodpłatna lub odpłatna..

 

 

panel-workplace-team

CENTRUM JAGIENKI 4

Chcemy stworzyć miejsce, którego nie ma na Podlasiu – CENTRUM wspierające organizacje pozarządowe w ich rozwoju.

Dzięki zaangażowaniu ekspertów-praktyków (a nie tylko teoretyków), posiadających wieloletnie doświadczenie w danym obszarze merytorycznym – będziemy w stanie realnie wpłynąć na rozwój podlaskich NGO, świadcząc na ich rzecz bezpłatne usługi szkoleniowe i doradcze.

NASZE INICJATYWY / PROJEKTY