Projekt „Gmina Wąsosz – pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.


Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału Gminy Wąsosz w zakresie miejsc świadczenia usług opiekuńczych, poprzez objęcie 11 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Wąsosz usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie potencjału kadrowego dotyczącego osób zdolnych do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy poprzez zapewnienie dla 6 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej odpowiednich szkoleń w okresie do VI 2021 r.


Oferta projektu:
1) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
2) Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej – opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.


Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowić będzie 11 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (7 Kobiet, 4 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym oraz 6 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej uczących się, zamieszkujących bądź pracujących na terenie LGD Biebrzański Dar Natury.


Rekrutacja:
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie LGD Biebrzański Dar Natury.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, ul. Pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.
Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona w I miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura lub skanem na e-mail.
Rekrutacja podzielona jest na III etapy:
 I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia)

 • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach;
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą,
   II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia,
   III etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

  Termin naboru: czerwiec 2020 r.
  E-mail projektu: biuro@activego.pl.

  Kryteria w odniesieniu do osób mających zostać objętymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania:

  Kryteria formalne
   osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca na terenie LGD Biebrzański Dar Natury (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
   osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z minimum 1 powodu wykluczenia (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu),
   osoba jednocześnie niekorzystająca z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.
  Kryteria premiujące:
   osoby z niepełnosprawnościami i osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie: + 15 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
   osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu,
   osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: + 10 pkt (weryfikacja: zaświadczenie i/lub oświadczenie uczestnika),
   osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: + 10 pkt (weryfikacja: orzeczenie lekarskie),
   osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: + 10 pkt (weryfikacja: orzeczenie lekarskie).

  Kryteria w odniesieniu do osób mających zostać objętymi szkoleniami:

  Kryteria formalne

   osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca na terenie LGD Biebrzański Dar Natury (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
   pracownik lub wolontariusz instytucji pomocy i integracji społecznej (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu).

  Kryteria premiujące
   osoby, które nie brały udziału w szkoleniach z tej samej dziedziny w ciągu ostatnich trzech lat: + 5 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika).
  Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

  Okres realizacji:
  Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.

  Efekty projektu:
   liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (7 kobiet, 4 mężczyzn) – 11 osób,
   liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (7 kobiet, 4 mężczyzn) – 11 osób,
   liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 6,
   liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 6.

  Lider:
  Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok tel. 733 769 403 e-mail: biuro@activego.pl

  Partner:
  Gmina Wąsosz ul. Pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz tel. 86 273 10 01 e-mail: wojt@gminawasosz.pl

  Biuro projektu/Realizator:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz tel. 86 273 10 01 e-mail: opswasosz@poczta.onet.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 205 223,75 zł.