Projekt „Podniesienie aktywności społeczno–zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności społeczno–zawodowej przez 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. powiat białostocki (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny) lub powiat moniecki (gmina Jasionówka, Knyszyn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. mentoring, szkolenia zawodowe, staże) w ramach PAL do 31.03.2023 r.

Opis projektu:

a) Aktywna rekrutacja
b) Diagnoza wstępna – stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu:
– stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji,
c) Ścieżka społeczna – wsparcie społeczne:
– warsztaty kreatywnego myślenia,
– wsparcie psychologiczne oraz trening umiejętności społecznych,
d) Ścieżka społeczna – wsparcie zdrowotno-społeczne:
– indywidualna terapia manualna i plastykoterapia,
– wsparcie dietetyka,
e) Ścieżka społeczno-zawodowa – aktywna integracja o charakterze społecznym:
– mentoring – opieka nad uczestnikami projektu,
– coaching indywidualny,
f) Ścieżka społeczno-zawodowa – aktywna integracja o charakterze zawodowym:
– indywidualne poradnictwo zawodowe,
– szkolenia zawodowe,
g) Ścieżka społeczno-zawodowa – staże zawodowe
– 3 miesięczne staże zawodowe.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia uczących się lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. na terenie powiatu białostockiego (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny) lub powiatu monieckiego (gmina Jasionówka, Knyszyn), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno– romocyjne zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja potrwa do końca listopada 2022 r. Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

• spotkanie z przedstawicielem wykonawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
• dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
• e-mail na adres: projekt@aktywna-integracja.pl
• przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru:

– I etap: do IX 2022 r.
– II etap: do XI 2022 r.

e-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

• osoba powyżej 18 roku życia ucząca się lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. w powiecie białostockim (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny), w powiecie monieckim (gmina Jasionówka, Knyszyn),
• osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kryteria premiujące:

• osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
• osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
• osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
• osoba długotrwale bezrobotna,
• osoba bezrobotna poniżej 29 roku życia,
• osoba powyżej 60 roku życia,
• osoba zamieszkująca obszar wiejski,
• osoba zamieszkująca obszar Gminy Supraśl.

Okres realizacji

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2022 r. – 31.03.2023 r.

Efekty projektu:

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 6 osób
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2 osoby
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 2 osoby

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Partnerzy:

1. Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: biuro@activego.pl

2. Fundacja Cukrzyca a Zdrowie
ul. Dolna 2A
15-521 Zaścianki
e-mail: cukrzycaazdrowie-fundacja@wp.pl

Wartość dofinansowania z UE: 262 862,21 zł
Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.